arrow-left

Activiteiten & Resultaten - Onze Financiële Prestaties

arrow
‘Getting the numbers’

Met onze 5-pijlerstrategie willen we een duurzaam en financieel gezond bedrijf realiseren. We willen solide financiële prestaties leveren qua operationele omzet, marge en kasstroom. Dit resulteert in een groeiend marktaandeel en een verbeterde winstgevendheid. Hiermee garanderen we onze continuïteit voor onze aandeelhouder, klanten en andere stakeholders.

Wat zien we om ons heen gebeuren en wat betekent dit voor ons?

BV Nederland komt langzaam op de rit
Na jaren van crisis staan de meeste belangrijke macro-economische indicatoren op groen. De naweeën doen zich echter nog gelden in veel sectoren. We zien nog steeds veel forse reorganisaties en faillissementen. In de zakelijke markt zien we echter dat ‘BV Nederland’ weer op de rails komt. Onder andere door groei in roaminginkomsten. Daarnaast merken we dat bedrijven de mogelijkheden van digitale communicatie omarmen. Er zijn vele innovaties en toepassingen, zoals in apps en M2M-oplossingen. Overall vallen de inkomsten in de sector helaas nog wel tegen.

Nederland een van de meest geavanceerde telecommunicatiesectoren
Ondanks de economische situatie en tegenvallende inkomsten, blijft de telecommunicatiesector investeren in infrastructuur. Zo hebben wij onze investeringen in 2014 verhoogd om in september 2014 de landelijke uitrol van 4G te realiseren. De investeringen van de gehele sector zorgen ervoor dat Nederland één van de meest geavanceerde communicatienetwerken in Europa heeft. Een geavanceerde telecomsector levert een belangrijke bijdrage aan de economie. Zo kan telecomcommunicatie helpen bij het realiseren van efficiency, milieuwinst en nieuwe commerciële mogelijkheden. Dit leidt tot meer welvaart tegen minder kosten en minder vervuiling. Zie ook het rapport ‘Nederland ICT’.

Datagebruik neemt nog steeds toe
Het toegenomen consumentenvertrouwen, gestimuleerd door de stijgende huizenprijzen en lage inflatie, heeft invloed op het consumentengebruik van mobiele apparaten. De smartphonepenetratie is 76% en meer dan 60% van de Nederlanders heeft een tablet (per december 2014). De behoefte aan mobiele data is nog nooit zo hoog geweest en neemt nog steeds toe. 4G, nieuwe telefoons met grotere schermen en videoservices, zoals Netflix en YouTube dragen hieraan bij. Wij spelen hier ook op in door nieuwe diensten als Vodafone Wallet te bieden en promoties met Netflix en Napster.

Toenemende concurrentie
In het traditionele mobiele domein komt er meer concurrentie: Tele2 bouwt ook een mobiel 4G netwerk. En internetpartijen als Google, Apple en Facebook introduceren diensten als sms en spraak. Dit heeft impact op onze inkomsten en hierdoor verschuift onze focus van minuten en sms naar data. Ondanks deze ontwikkeling hebben we een kleine groei gezien in spraak. Het groeiende consumentenvertrouwen zorgt ervoor dat de groei van ‘No frill’ merken stagneert. Dat is positief voor onze Vodafone-proposities en minder positief voor onze Hollandsnieuwe-proposities.

Concurrentie zien we ook op de vaste markt. Breedbandpenetratie via vaste netwerken is in Nederland 90%. KPN focust meer op quad play en Liberty Global maakt zich klaar om met Ziggo een landelijk dekkend kabelbedrijf te creëren. Wij lanceerden onze eigen landelijke vaste propositie ‘Vodafone Thuis’. Hierdoor kunnen we ook buiten glasvezelgebieden concurreren met KPN en kabelbedrijven.

Relatief lage telefonieprijzen
Ondanks de hoge kwaliteit van het netwerk, zijn de mobiele telefonieprijzen in Nederland internationaal gezien niet zo hoog. Hevige concurrentie op de markt zet providers ertoe aan het steeds beter te willen doen dan de concurrent.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op onze concurrentiepositie en inkomsten

  • In augustus 2014 verklaarde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de Mobile Terminating (MT) tarieven voor mobiele telefonie te maximeren tot 1,019 euro per minuut nietig. Tot het hoger beroep gelden de huidige MT tarieven, die maximaal 1,861 euro per minuut bedragen. In 2016 wordt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verwacht en kan het College van Beroep voor het bedrijfsleven haar definitieve besluit nemen. Tot die tijd blijft er onzekerheid bestaan met betrekking tot de MT tarieven.
  • Op 1 april 2015 diende de ACM een conceptbesluit in bij de Europese Commissie dat moet waarborgen dat concurrenten van KPN, zoals Vodafone, toegang krijgen tot het netwerk van KPN. Dit leidt tot meer keuze en lagere prijzen voor consumenten en bedrijven op het gebied van internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten. Begin mei heeft de Europese Commissie aangegeven ernstige bedenkingen te hebben ten aanzien van de wijze waarop ACM de markt heeft afgebakend en over de wijze waarop de machtspositie van KPN is bepaald. ACM zal in overleg met de Commissie bekijken welke aanpassingen nodig zijn. Als ACM niet bereid is het besluit aan te passen in lijn met de wensen van de Commissie, kan de Commissie een veto uitspreken. Zolang het nieuwe besluit niet definitief is, blijft de huidige regulering in stand die KPN verplicht toegang te bieden aan concurrenten. Een besluit dat KPN niet langer verplicht zou zijn toegang aan concurrenten te verlenen, kan grote gevolgen hebben voor de concurrentie op de vaste telecommarkt en de positie van Vodafone als aanbieder van vaste diensten.
  • De Nederlandse overheid wil de bestaande 2100 MHz vergunningen die eind 2016 aflopen verlengen. De verlenging voor een periode van 4 jaar (2017-2020) zou een gelijktijdige veiling met de 700 MHz band mogelijk maken. De bedragen die voor de verlenging betaald moeten worden zijn nog niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk worden deze voor een deel gebaseerd op bedragen die in 2012 voor de frequenties in multi-bandveiling zijn betaald. Pas na afronding van de verlengingsprocedure zal duidelijk zijn wat er met de 2100 MHz band zal gebeuren.
  • In april 2014 nam het Europees Parlement (EP) een aangepaste versie van het voorstel van de Europese Commissie over om een einde te maken aan de retail roaming kosten per 2016. Het EP roept op tot ‘Roam like at Home’ tarieven per 15 december 2015. Dit betekent dat klanten thuistarieven betalen, terwijl ze roamen tot een specifieke limiet. Daarna betalen ze gereguleerde roamingtarieven. Ook worden gereguleerde wholesale tarieven herzien. In maart 2015 namen de Europese lidstaten een vergelijkbaar voorstel aan dat in juli 2016 zou moeten worden geïmplementeerd. Hoe de uiteindelijk roamingverordening eruit gaat zien is nog niet duidelijk: het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie moeten hier overeenstemming over zien te bereiken. Tot die tijd bestaat er onzekerheid over de toekomstige regels met betrekking tot roaming.
  • De Hoge Raad heeft uitgesproken dat een combinatie-aanbod van mobiele diensten met een mobiele telefoon of tablet beschouwd moet worden als consumentenkrediet. Dit heeft mogelijk hoge impact op compliancekosten, BTW en de huidige van businessmodellen.
  • In Brussel vindt ook een uitgebreid debat plaats over mogelijke Europese regels met betrekking tot net neutraliteit. Gelet op de verschillen van inzicht tussen de Europese instellingen is het nog niet duidelijk of er overeenstemming zal worden bereikt. Als er Europese wetgeving op dit gebied komt zal deze waarschijnlijk in de plaats komen van de Nederlandse regels voor net neutraliteit.

> Hoe betrekken we onze stakeholders?
> Hoe bepalen we de materiële onderwerpen?

Hoe spelen we in op deze ontwikkelingen?

Om een groeiend marktaandeel en een verbeterde winstgevendheid te realiseren, moeten we klanten behouden en aantrekken. Dat doen we onder andere door een kwalitatief goed netwerk te bieden. Hier zijn forse investeringen voor nodig. Afgelopen boekjaar deden we de volgende investeringen:

  • Door extra investeringen (Project ‘Spring’) bovenop de reguliere investeringen waren we in staat ons 4G-netwerk versneld uit te rollen.
  • Om de snelheid en klanttevredenheid nog verder te verbeteren, lanceerden we 4G+ in 110 gemeenten in Nederland. Ook investeerden we in het voice-netwerk, ondersteund door HD Voice, om de netwerkbeleving te verbeteren.
  • In oktober lanceerden we met Vodafone Thuis vaste internetdiensten met landelijke dekking voor consumenten. We huurden glasvezel van KPN en bouwen nu ons eigen glasvezelnetwerk. Zo zijn we sinds eind maart technisch in staat 1 miljoen huishoudens te bereiken.
  • De strategische investering in de acquisitie en integratie van Nexct helpt ons het aanbod van communicatie-oplossingen voor zakelijke klanten verder uit te breiden.

Hoe boeken we voortgang op onze doelen?

TABEL_07_Onze_Financiele_Prestatie_NL

* Op moment van de publicatie van dit verslag was de audit van de financiële cijfers nog niet afgerond.

Wat waren de resultaten in 2014-2015?

INFOGR_27_Resultaten_financiele_cijfers

* Op moment van de publicatie van dit verslag, was de audit van de financiële cijfers nog niet afgerond.

Beloningen in 2014-2015?

Beloningen
De beloning en het pensioen voor de huidige en voormalige directieleden bedroeg 4,9 miljoen euro (in 2014: 4,2 miljoen euro). Hiervan was 1,5 miljoen euro voor de statutair directeuren (in 2014: 1,4 miljoen euro). De totale beloning van de directie (in duizenden euro’s) kunnen we als volgt onderverdelen:

TABEL_08_Onze_Financiele_Prestatie_NL

In de beloningen van de directie hebben we in 2015 geen crisisbelasting inbegrepen, aangezien deze belasting in 2015 niet meer wordt geheven. In 2014 bedroeg de crisisbelasting 0,3 miljoen euro. 0,2 miljoen euro hiervan is voor de statutair directeuren.

Optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc.
In het boekjaar 2014-2015 zijn er geen optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. toegekend aan de directieleden. In voorgaande jaren was dit wel het geval. Deze optierechten kenden we toe op basis van de ‘Vodafone Group 1998 Share save Scheme’ en de ‘Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive Plan’. In het ‘Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive Plan’ kennen we opties toe tegen een prijs die gelijk is aan de marktwaarde van de aandelen op de dag voorafgaand aan de datum van toekenning van de opties. Uitoefening van deze opties is afhankelijk van het behalen van bepaalde vooraf gedefinieerde prestaties. Deze opties hebben een looptijd van 10 jaar en na 3 jaar worden de opties onvoorwaardelijk uitgeoefend. Er is mogelijkheid de prestaties na het 4e en 5e jaar opnieuw te meten ten opzichte van een vast basisjaar. De opties komen te vervallen op het moment dat er niet is voldaan aan de prestatiecondities aan het einde van de 5-jaarsperiode.

Op 31 maart 2015 hadden de directieleden 18.049 optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. tegen een gemiddeld gewogen prijs van 1,75 GBP. Het openstaand aantal optierechten is hetzelfde ten opzichte van voorafgaand boekjaar.

Toegekende Vodafone Group Plc. aandelen
In het boekjaar jaar 2014-2015 ontvingen de leden van de directie 864.965 toegekende aandelen van Vodafone Group Plc (in boekjaar 2013-2014: 569.930 toegekende aandelen van Vodafone Group Plc). De toegekende aandelen vertegenwoordigen onder het Vodafone Group Long Term Incentive Plan een voorwaardelijk recht voor het ontvangen van Vodafone Group aandelen na een periode van 3 jaar. Het totale effect van de op aandelen gebaseerde betalingen op de winst  en verliesrekening bedraagt 2,4 miljoen euro (31 maart 2014: 3,1 miljoen euro).

TABEL_09_Onze_Financiele_Prestatie_NL

Beloning Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Commissarissen (RvC) ontvingen geen beloning (boekjaar 2013-2014: idem). Op 31 maart 2015 had geen van de leden van de RvC aandelen in Vodafone Libertel B.V. (31 maart 2014: idem). Vodafone Group berekende geen uitgaven door aan Vodafone Libertel B.V. voor de leden van de RvC.

Hoe kijken we terug op onze resultaten?

Onze totale omzet daalde van 1,893 miljoen euro naar 1,872 miljoen euro. Dit is een daling van 1,1%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige omzet van bijvoorbeeld verkoop van toestellen en accessoires. De totale omzet is de operationele omzet plus de eenmalige omzet van verkoop van toestellen en accessoires. De omzettrend stabiliseerde vergeleken met vorig boekjaar. Toen daalde de totale omzet met 5,2%. De operationele omzet steeg met 0,2% ten opzichte van vorig boekjaar van 1,718 miljoen euro naar 1,723 miljoen euro.

De succesvolle implementatie van onze segmentatiestrategie, de grote retailvoetafdruk en onze concurrerende proposities en focus op content, zoals Netflix en Napster, hebben geleid tot klant ARPU stabilisatie. Bovendien stimuleerde onze landelijke 4G-dekking en netwerkkwaliteit ook toename in datagebruik. Ook droegen de gunstige macro-omstandigheden, zoals groei van het Bruto Binnenlands Product, het verhoogde consumentenvertrouwen en het einde van de mobiele terminatietarieven, bij aan de omzetstabilisatie.

Onze omzettrend stabiliseerde in vergelijking met afgelopen jaar.

Daarnaast bleven de inkomsten op vaste lijn diensten groeien. Dit leverde incrementele inkomsten van 13 miljoen euro op (gelijk aan 20,3% groei). Belangrijkste aanjagers van de groei waren de stijging van het consumentenklantenbestand, de toenemende vraag naar OneNet en geconvergeerde penetratie in de zakelijke markt.

Onze bruto winst daalde van 575 miljoen euro in 2014 naar 567 miljoen euro in 2015, een daling van 1,5%. De bruto winstmarge daalde van 30,4% in 2014 naar 30,3% in 2015.

Onze operationele winst daalde van 190 miljoen euro in 2014 naar 144 miljoen euro in 2015. Dit is een daling van 24,5%. Deze daling werd veroorzaakt door de omzetdaling en een stijging van de operationele kosten. Voortdurende investeringen in acquisitie en behoud van klanten, zorgde voor een lager bedrijfsresultaat. De operationele winstmarge daalde van 10,1% in 2014 naar 7,7% in 2015.

Onze netto winst daalde van 111 miljoen euro in 2014 naar 87 miljoen in 2015. Dit werd veroorzaakt door de omzetdaling en een stijging van de operationele kosten.

De vrije kasstroom (netto cashflow na investeringsactiviteiten) bedroeg 12,2 miljoen euro positief, ten opzichte van 3,3 miljoen euro positief het vorige boekjaar. Bovendien keerden we 200 miljoen euro uit aan de aandeelhouders en losten we een lening af van 80 miljoen euro aan Vodafone Group aan in dit fiscale jaar.

Wat is het effect op onze omgeving?

In de afgelopen 40 jaar is ongeveer 25% van de economische groei in Nederland een direct of indirect gevolg van de mogelijkheden die de telecomsector biedt. 80% hiervan wordt gerealiseerd door economische activiteiten, mogelijk gemaakt door mobiele technologie. De resterende 20% is een gevolg van directe investeringen van telecombedrijven in mensen en technologie. Deze investeringen, innovatie en de bijdrage aan kostenbesparingen, maken telecommunicatie een motor van economische groei. Ook zorgt telecom voor een meer flexibele en mobiele samenleving (bron: Staat van Telecom).

Ook draagt Vodafone op andere manieren bij aan de Nederlandse economie. We:

Nog niet alle belastinggegevens voor 2014-2015 zijn bekend.
In 2013-2014 betaalden we in totaal zo’n 111,5 miljoen euro aan directe belastingen aan de Nederlandse overheid. Lees meer over onze transparantie rond belastingen in het ‘Transparency Report’.

Ongeveer 25% van de economische groei in Nederland is een direct of indirect gevolg van telecommogelijkheden.

Wat zijn de vooruitzichten voor komend jaar?

In het licht van het huidige economische klimaat blijven de vooruitzichten uitdagend. Daarnaast verwachten we dat de concurrentie van kabelexploitanten spelers zal toenemen. Met betrekking tot de mobiele diensten verwachten we dat de omzetgroei in het komende jaar minder negatief zal zijn dan in 2014-2015.

Ook verwachten we met onze huidige en herziene tariefportfolio een groter marktaandeel te bereiken. We geloven dat we in staat zijn ons aandeel vaste lijnverbindingen te vergroten. Zowel in de zakelijke als de consumentenmarkt. Verder blijven we investeren in 4G- en 3G-netwerkcapaciteit en -dekking.

Na onze recente initiatieven om onze efficiency te verbeteren en de kostprijs van verkopen en operationele kosten te verlagen, verwachten we dat de huidige status van de financiering en ons personeel het komende boekjaar hetzelfde blijft. Vodafone Group Plc. blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling ten gunste van zijn dochterondernemingen, waaronder Vodafone Libertel BV.

Dit artikel is samengesteld door: Sybolt Boersma
Sybolt-Boersma
Reageren