arrow-left

Over dit verslag - GRI Index

arrow
Dit jaarverslag is opgesteld aan de hand van de GRI G4 richtlijnen en valt binnen de scope van de assurance

Strategie en analyse

G4-1

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie.

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde.

1 land

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie.

G4-10

 1. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht.
 2. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht.
 3. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht.
 4. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht.
 5. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulppersonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen.
 6. Significante schommelingen in het aantal werknemers

Onze Mensen:

 1. % Contractverband (aantal / FTE)
 2. % Functieniveau (aantal/FTE)
 3. Personeelsbestand en Contractverband
 4. Niet van toepassing
 5. Contractverband
 6. Niet van toepassing

Niet uitgesplitst per geslacht, behalve bij Functieniveau.

G4-11

Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

0%, er is geen cao.

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of leveringsketen van de organisatie.

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven.

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

Vaststelling van materiële onderwerpen en afbakening

G4-17

 1. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
 2. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

G4-18

 1. Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag.
 2. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
 1. Verantwoording; Afbakening en reikwijdte
 2. Verantwoording; Verantwoording; Afbakening en reikwijdte (bepalen van de inhoud)

G4-19

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vast gesteld.

G4-20

Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening binnen de organisatie.

G4-21

Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening buiten de organisatie.

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Overleg met belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken.

G4-26

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie van het overleg per type en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het

G4-27

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht.

G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld boekjaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag (indien van toepassing).

11 juli 2014

G4-30

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

Jaarlijks

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

Colofon

G4-32

 1. De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
 2. De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.

G4-33

 1. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag.
 2. De omvang en grondslag van de externe assurance indien niet genoemd in de assuranceverklaring bij het duurzaamheidsverslag.
 3. De relatie tussen de organisatie en de assurance-aanbieders.
 4. Vermeld of het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken zijn bij het verkrijgen van assurance voor het duurzaamheidsverslag.

Bestuursstructuur

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Vermeld de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke onderwerpen.

G4-35

Proces voor het delegeren van verantwoordelijkheden voor economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke onderwerpen van het hoogste bestuurslichaam aan hogere leidinggevenden en andere werknemers.

G4-36

Heeft de organisatie een of meerdere leidinggevenden aangewezen met verantwoordelijkheid voor economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke onderwerpen en rapporteren zij rechtstreeks aan het hoogste bestuurslichaam?

G4-37

Procedures voor overleg tussen belanghebbenden en het hoogste bestuurslichaam over economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke onderwerpen. Als dit overleg wordt gedelegeerd, vermeld dan aan wie en hoe er teruggekoppeld wordt naar het hoogste bestuurslichaam.

G4-38

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en de daaronder vallende commissies.

G4-39

Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam tevens een leidinggevende functie heeft (en, zo ja, zijn/haar functie binnen het management van de organisatie en de redenen voor deze situatie).

G4-40

Wervings- en selectieproces voor het hoogste bestuurslichaam en de daaronder vallende commissies en de criteria voor het werven en selecteren van de leden van het hoogste bestuurslichaam.

G4-41

Procedures waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen vermeden of opgelost worden. Geef aan of belangenconflicten worden gemeld aan belanghebbenden.

G4-42

Rol van het hoogste bestuurslichaam en hogere leidinggevenden bij de ontwikkeling, goedkeuring en actualisatie van missie- en waardeverklaringen, strategie, beleid en doelstellingen van de organisatie wat betreft de economische, maat schappelijke en milieugevolgen daarvan.

G4-43

Maatregelen die genomen zijn ter ontwikkeling en vergroting van de kennis van het hoogste bestuurslichaam op het gebied van economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke onderwerpen.

G4-44

 1. Procedures voor het evalueren van de prestaties van het hoogste bestuurslichaam, met name wat betreft het sturen op economische, maatschappelijke en milieuonderwerpen, inclusief frequentie en mate van onafhankelijkheid van de evaluatie. Geef aan of het zelfevaluaties betreft.
 2. Acties die ingezet zijn naar aanleiding van de evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuurslichaam wat betreft het sturen op economische, maatschappelijke en milieuonderwerpen, zoals veranderingen in de samenstelling van het bestuurslichaam en diens werkwijze.

G4-45

 1. Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het inventariseren en beheersen van de effecten, risico’s en kansen op economisch, maatschappelijk en milieugebied, inclusief de rol van het hoogste bestuurslichaam bij de implementatie van due diligence-processen.
 2. Geef aan of belanghebbenden met het oog hierop door het hoogste bestuurslichaam worden geraadpleegd.

G4-46

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het evalueren van de effectiviteit van de risicobeheersprocessen van de organisatie betreffende economische, maatschappelijke en milieuonderwerpen.

G4-47

Frequentie waarmee economische, milieu gerelateerde en maatschappelijke gevolgen, risico’s en kansen door het hoogste bestuurslichaam worden geëvalueerd.

G4-48

Hoogste commissie of functie die het duurzaamheidsverslag formeel beoordeelt en goedkeurt en erop toeziet dat alle materiële onderdelen zijn opgenomen.

G4-49

Procedure voor het rapporteren van belangrijke zorgpunten aan het hoogst bestuurslichaam.

G4-50

Totaal aantal belangrijke zorgpunten dat aan het hoogste bestuurslichaam is gerapporteerd, inclusief de aard daarvan, alsmede de gehanteerde mechanismen ter oplossing van die zorgpunten.

G4-51

 1. Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam en hogere leidinggevenden.
 2. Geef aan hoe de prestatiecriteria in het beloningsbeleid zijn gekoppeld aan de doelstellingen voor het hoogste bestuurslichaam en hogere leidinggevenden op economisch, maatschappelijk en milieugebied.

G4-52

Procedure voor het vaststellen van het beloningsbeleid. Geef aan of beloningsadviseurs zijn geraadpleegd bij het vaststellen van dit beleid en of zij onafhankelijk zijn van het management. Geef aan in hoeverre de beloningsadviseurs anderszins verbonden zijn met de organisatie.

G4-53

Geef aan op welke wijze de visie van belanghebbenden wordt meegenomen bij het beloningsbeleid. Wordt er (indien van toepassing) rekening gehouden met de uitslag van stemmingen over beloningsbeleid en -voorstellen?

G4-54

Geef per land waar de organisatie op grote schaal actief is, de verhouding aan tussen de totale jaarbeloning van het best betaalde individu van de organisatie in dat land ten opzichte van de mediaan totale jaarbeloning van alle werknemers (exclusief het best betaalde individu) in dat land.

G4-55

Geef per land waar de organisatie op grote schaal actief is, de verhouding aan tussen de procentuele stijging van de totale jaarbeloning van het best betaalde individu van de organisatie in dat land ten opzichte van de mediaan procentuele stijging van de totale jaarbeloning van alle werknemers (exclusief het best betaalde individu) in dat land.

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

G4-57

De interne en externe mechanismen voor het verkrijgen van advies over ethisch verantwoord en rechtmatig gedrag, inclusief formeel georganiseerde zaken, zoals een hulp- of advieslijn.

G4-58

De interne en externe mechanismen voor het melden van ethisch onverantwoord of onrechtmatig gedrag, inclusief formeel georganiseerde zaken zoals escalatie naar het middenkadermanagement een klokkenluidersregeling of hulplijn.

Management aanpak en indicatoren

Categorie: ECONOMIE

DMA-EC

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Economische prestaties

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

G4-EC3

Dekking van de pensioenverplichtingen van de organisatie.

G4-EC4

Significante financiële steun van de overheid.

Geen

Indirecte economische impact

Inkooppraktijken

Management aanpak en indicatoren

Categorie: MILIEU

DMA

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Energie

Emissies

Producten en diensten

G4-EN28

Percentage ingezamelde producten van het totaal aantal verkochte producten.

Compliance

G4-EN29

Hoogte van significante boetes en totaal aantal niet-geldelijke sancties wegens het niet naleven van milieuwet-en regelgeving.

0

Leveranciers-assessment voor milieu

G4-EN32

Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend wordt op gebruik van milieu criteria.

Milieuklachten

G4-EN34

Aantal milieu gerelateerde klachten wat is vastgelegd, opgevolgd en opgelost via formele klachtenprocedures.

0

Management aanpak en indicatoren

Categorie: SOCIAAL

Subcategorie: arbeidsomstandigheden

DMA

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Werkgelegenheid

G4-LA1

Totaal aantal (nieuwe) werknemers en snelheid van personeelsverloop per leef tijdsgroep, geslacht en regio.

G4-LA2

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers waarvoor deeltijdmedewerkers niet in aanmerking komen, per grootschalige activiteit.

Geen

Training & opleiding

G4-LA9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan scholing, naar werknemerscategorie en geslacht.

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en ‘een leven lang leren’, waardoor de blijvende inzetbaarheid van mede werkers wordt gegarandeerd en zij geholpen worden bij het afronden van hun loopbaan.

G4-LA11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht over prestatie- en loopbaanontwikkeling, naar geslacht en werknemerscategorie.

Diversiteit en gelijke kansen

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere diversiteitsindicatoren.

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen

G4-LA13

Verhouding tussen basissalaris van mannen en vrouwen per werknemerscategorie op elke belangrijke bedrijfslocatie.

Leveranciers-assessment voor arbeidsomstandigheden

G4-LA14

Percentage nieuwe leveranciers dat gescreend wordt op gebruik van criteria voor arbeidsomstandigheden.

Mechanismen voor het melden van klachten over arbeidsomstandigheden

G4-LA16

Aantal klachten over arbeidsomstandigheden die gemeld zijn, geadresseerd en opgelost via formele klachten mechanismen.

0

Subcategorie: mensenrechten

DMA

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Assessment

G4-HR9

Aantal en percentage van operaties waar een mensenrechten assessment is gedaan.

Leveranciers-assessment voor mensenrechten

G4-HR10

Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend wordt op gebruik van mensenrechtencriteria.

Governance; Supply chain management

Subcategorie: samenleving

G4-HR10

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Anti-corruptie

G4-S03

Percentage en totaal aantal operaties dat beoordeeld is op significante corruptierisico’s.

G4-S04

Communicatie en training inzake anti-corruptiebeleid en -procedures.

G4-S05

Vastgestelde gevallen van corruptie en de getroffen maatregelen.

Geen

Mededinging

G4-S07

Totaal aantal rechtszaken in het kader van concurrentiebeperkend gedrag, antikartel-en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten.

Geen

Subcategorie: productverantwoordelijkheid

DMA

 1. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
 2. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
 3. Evaluatie van de managementaanpak.

Product en service labelling

G4-PR3

Type informatievoorziening over producten en diensten dat verplicht is gesteld volgens de procedures van de organisatie en het percentage belangrijke producten en diensten waarvoor die informatieplicht geldt.

G4-PR4

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes inzake de informatievoorziening over en etikettering van producten en diensten, naar type uitkomst.

Geen

Marketing en communicatie

G4-PR7

Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type.

Privacy klanten

G4-PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het verlies van klantgegevens.

Naleving van wet- en regelgeving

G4-PR9

Bedrag van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en regelgeving inzake de levering en het gebruik van producten en diensten.

0